Species Identification of Kachuga tecta Using the Cytochrome b Gene

Presenting section:
Criminalistics
Lee, James Chun-I, Taipei Taiwan, Republic of China; Hsieh, Hsing-Mei, Taoyuan Taiwan, Republic of China; Huang, Li-Hung, KweiSan Taoyuan; Tsai, Li-Chin, Taoyuan Taiwan, Republic of China; Kuo, Yi-Chen, KweiSan Taoyuan; Linacre, Adrian, Adelaide AUSTRALIA; Hsiao, Chung-Ting, Kwei-San Taoyuan Taiwan, Republic of China